Кредобанк 

Киев

Сферы деятельности

Финансовый сектор

Я хочу тут работать
×

Кредобанк 

ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк з найбiльшою польською iнвестицiєю та iнвестицiєю Європейського Банку Реконструкіції та Розвитку в банкiвську установу України. На сьогоднi у структурi акцiонерного капiталу ВАТ "КРЕДОБАНК" захiднi iнвестицiї складають 98.22%, український капiтал - 1.78%.

Iноземнi iнвестицiї забезпечили стабiльнiсть розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК",стали гарантiями захищеностi для клiєнтiв, вiдкрили доступ до фiнансових ресурсiв, досвiду i технологiй європейських банкiв та додатково змiцнили позицiї Банку на українському та свiтовому фiнансовому ринках.ВАТ \"КРЕДОБАНК\" активно розширює фiлiйну мережу, яка складається з19 фiлiй i 79 вiддiлень у 15 областях України та Автономнiй Республiцi Крим.

 

Сьогоднi ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк, що динамiчно розвивається, входячи у двадцятку кращих банкiв України.

 

Основними напрямками розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" є: активнiсть операцiй по кредитуванню, обслуговуванню експортно-iмпортних операцiй, операцiй з цiнними паперами, рiст статутного капiталу, нарощування депозитних ресурсiв, впровадження нових технологiй i продуктiв.

Так, станом на 01.10.2006 року:
 
- чисті активи  - 2 692,4   млн. грн.
- чисті зобов'язання  - 2 441,1   млн. грн.
- кредитно-інвестиційний портфель  - 2 043,9   млн. грн.
- депозити фізичних осіб  - 1 176,3   млн. грн.
- депозити юридичних осіб  - 778,9   млн. грн.
- чистий прибуток  - 16,63   млн. грн.

Банк здобуває високi рейтинговi позицiї серед вiтчизняних банкiв. Згiдно з рейтингом Асоцiацiї Українських Банкiв ВАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2006 р.:
- за величиною активiв посiв 22 мiсце;
- за величиною сплаченого статуного капiталу ВАТ "КРЕДОБАНК" ввiйшов в двадцятку найбiльших банкiв України;
- за обсягом депозитiв фiзичних осiб Банк посідає 16 мiсце в цьому ж рейтингу.
- iнтенсивно зростає кредитно-iнвестицiйний портфель (при збереженнi якiсних показникiв заборгованостi), що дозволило зайняти 21 мiсце серед вiтчизняних банкiв.

ВАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує європейськi стандарти якостi обслуговування клiєнтiв, новi банкiвськi технологiї, динамiчно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фiнансових послуг, виходить на новi географiчнi ринки, активно розбудовує фiлiйну мережу, налагоджує довгостроковi, взаємовигiднi дiловi вiдносини. Банк утвердив себе як стабiльна i прозора структура в очах захiдноєвропейських фiнансових кiл.